Adatkezelési tájékoztató

2.sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató felnőttképzésre jelentkezők/résztvevők számára

FELNŐTTKÉPZÉSRE JELENTKEZŐK ÉS RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA

 

Jelen tájékoztató kiadásának célja, hogy egy adott képzésre jelentkező személy még mielőtt  közölné / megadná az adatait, megismerhesse, hogy a képző milyen adatokat és milyen célból  kérhet el tőle, és hogy milyen jogok illetik meg, miután megadta azokat.

Az IWS Solutions Kft. (2040 Budaörs, Terrapark, Puskás Tivadar út 14.), mint engedélyezett  felnőttképző intézmény, az PMKH engedélyszáma / bejelentési száma:  E/2020/000060 – B/2020/000326 jelen tájékoztató elkészítésekor az információs önrendelkezési  jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.,

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV), valamint az Európai Parlament és  a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete (2016. április 27.)  https://www.adatvedelmirendelet.hu/wpcontent/uploads/2016/07/CELEX3A32016R06793AHU3 ATXT.pdf a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő  védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül  helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), másképpen GDPR vonatkozó cikkében foglaltakat,  továbbá az adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó hazai előírásokat vette figyelembe. 

Adatkezelő megnevezése:

Adatkezelő cégneve: IWS Solutions Kft.

Adatkezelő székhelye: 2040 Budaörs, Terrapark, Puskás Tivadar út 14.

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 13-09-213005

Adatkezelő adószáma: 12770566-2-13

Adatkezelő képviselője: Ábrahám Tamás ügyvezető

Adatkezelő elektronikus elérhetősége: iroda@iws.hu

Adatkezelési felelős: Farkas László

Adatkezelési felelős elérhetősége: farkas.laszlo@iws.hu; +36 30 540 6652

 

  1. A tanfolyami jelentkezés (ajánlatkérés) nyilvántartásával kapcsolatos adatkezelés

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Az IWS Solutions Kft. a tanfolyamainak szervezése érdekében nyilvántartást vezet  a tanfolyamra jelentkezőkről. A nyilvántartásba történő bejelentéshez kapcsolódóan az alábbi  személyes adatokat az alábbi célokból kezeli:

személyes adat

 adatkezelés célja

családi- és utónév, 

születési név

az Ön neve az Önnel történő kapcsolatfelvételhez szükséges és jogszabályi kötelem

édesanyja neve:

jogszabályi kötelem

e-mail cím

az e-mail cím a tájékoztató elküldéséhez és a kapcsolattartáshoz  szükséges és jogszabályi kötelem

telefonszám

a telefonszám az IWS Solutions Kft. és az Ön közötti kapcsolattartáshoz  szükséges

lakcím, értesítési cím

az Önnel történő kapcsolatfelvételhez szükséges

születési hely és idő

bizonyos képzések esetén, a jelentkezés feltétele egy előírt életkor megléte és jogszabályi kötelem

beosztás

az adott képzés tartalmának pontosítása, a résztvevők számára is  használható gyakorlati példák bemutatása / bizonyos képzések esetén,  rendelkezni kell előírt gyakorlattal – ennek igazolása miatt kell megadni

iskolai végzettség / 

szakképzettség

bizonyos képzések esetében, rendelkezni kell meghatározott végzettséggel, ennek igazolása miatt kell megadni és jogszabályi kötelem

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása, valamint a jogi érdek, hiszen a felnőttképzési  szerződések teljesítéséhez, létrejöttéhez szükségesek. 

Az adatkezelés időtartama: a megadott személyes adatokat az Ön hozzájárulásának  visszavonásáig, de legfeljebb 2 évig kezeljük. Hozzájárulását az iroda@iws.hu e-mail címre küldött  levelében bármikor visszavonhatja.

 

  1. A Felnőttképzési törvény (A felnőttképzésről szóló, többször módosított 2013. évi LXXVII. törvény) hatálya szerint szervezett képzésen és vizsgákon való részvétel

Amennyiben Ön olyan képzésre jelentkezik / képzésen vesz részt: például szakmai képzés, állami,  vagy uniósforrásból finanszírozott, lebonyolított és megvalósuló képzés, továbbá más olyan képzési  típus, amelyre a képző felnőttképzési engedélyt szerzett, bejelentés alapján végez, illetve amit a képző a felnőttképzési törvény szerint valósít meg, úgy a képzőnek, a vonatkozó törvény előírásai  szerint a következő adatokat kell Öntől elkérnie, kezelnie és bizonyos esetekben továbbítania  a hatóság felé.

Felhívjuk figyelmét, hogy a következőkben felsorolt adatok megadása kötelező, ezek  elmaradása esetén a meghirdetett tanfolyamra/képzésre jelentkezését nem tudjuk elfogadni,  a képzésben nem vehet részt!

Az adatkezelés célja, hogy Ön beazonosítható legyen, az adott képzésen részt vehessen. Célja  továbbá, hogy a felnőttképzési szerződés megkötéséhez a jogszabályban előírt adatok megadásra  kerüljenek, illetve a szükséges okiratok kötelező bemutatása (akár online formában).

Személyes adat

 Adatkezelés célja

név, születési név, anyja neve,  születési hely és idő,

lakóhelyének és tartózkodási  helye, telefonszáma, 

állampolgársága

-az Önnel létrejövő felnőttképzési szerződés megkötéséhez  szükségesek 

az adatok, továbbá ezen adatok kötelezően megadandóak  a jogszabályi előírások teljesítése céljából,

-a telefonszám az IWS Solutions Kft. és az Ön közötti  kapcsolattartáshoz szükséges

e-mail cím

-az e-mail cím a tájékoztató elküldéséhez 

és a kapcsolattartáshoz, továbbá szükséges a szerződés  létrejöttéhez és a jogszabályi előírások teljesítése céljából

szülője, törvényes képviselője  nevét, lakóhelyét, tartózkodási  helyét, telefonszámát a 

tankötelezettsége teljesítése  mellett felnőttképzésben is  részt vevő esetén,

-az Önnel létrejövő felnőttképzési szerződés megkötéséhez  szükségesek az adatok (bizonyos esetekben meghatározott életkor  betöltése szükséges), továbbá ezen adatok kötelezően megadandóak  a jogszabályi előírások teljesítése céljából

a képzési jogviszonnyal  összefüggő adatokat, amelyek  a képzésben részt vevő

ba) iskolai és szakmai 

végzettségével, nyelvi 

ismereteivel,

bb) képzésbe történő 

felvételével,

bc) tanulmányainak 

értékelésével és minősítésével, bd) a képzéssel megszerzett  szakképesítés vagy egyéb  kompetencia megnevezésével,  a vizsga helyével, időpontjával, eredményével

kapcsolatosak,

-az Önnel létrejövő felnőttképzési szerződés megkötéséhez  szükségesek az adatok, továbbá ezen adatok kötelezően  megadandóak 

a jogszabályi előírások teljesítése céljából,

-bizonyos képzések esetében, rendelkezni kell meghatározott  végzettséggel, ennek igazolása miatt kell megadni

beosztás / munkakör.

-az adott képzés tartalmának pontosítása, a résztvevők számára is  használható gyakorlati példák bemutatása / bizonyos képzések  esetén, rendelkezni kell előírt gyakorlattal – ennek igazolása miatt  kell megadni.

Jogalapja: jogi kötelezettség és szerződés teljesítése, valamint a résztvevő önkéntes hozzájárulása.

Időtartam: ha a felnőttképzési szerződés létrejön és a képzésen részt vesz az érintett, akkor a kezelt  adatokat a felnőttképzési szerződés aláírásától számított 8. év utolsó napjáig meg kell őrizni.

Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Az adataihoz a képző intézmény részéről, a képzés lebonyolításáért felelős személyek:  az oktatásszervező(k), a tréning menedzser(ek), a szakmai vezető, az igazgatók, valamint  a pénzügyekkel megbízott munkatárs(ak) férhet(nek) csak hozzá, a képzés és a vizsgák  lebonyolítása kapcsán. Online regisztráció esetén az adatokhoz még a felnőttképző intézmény  részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó természetes- illetve jogi személyek is hozzá

férhetnek. 

Az IWS Solutions Kft. az alábbi szervek számára adja át az érintettek személyes adatait: – FAR (Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer) (2020.09.01-től kezdődően).  A jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából.

– eKréta Informatikai ZRt. képzésszervezési szoftver, amely szinkronban működik az FA  Rendszerrel

– Képesítő vizsga szervezésére engedéllyel rendelkező vizsgaközpont 

Vizsgaközpontok (a bizonyítvány kiállításához szükséges célból):

– IKK / szerződött akkreditált vizsgaközpontok

– KAV (Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont) – Gépkezelő képzés és vizsga esetén; – PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG – Tűzvédelmi képzés és szakvizsga esetén;

– BESACC (VCA képzés esetén);

– Budapest Főváros Kormányhivatala határozatai alapján – jogszabályban előírt képzési  tevékenység – képesítő és továbbképzések esetén

Az adatokhoz való hozzáférésről és az adattovábbításról, annak céljáról a Adatkezelési  Szabályzatban, illetve annak 1. sz. mellékletében talál további információt, melyet kérésre (e-mail,  telefon, személyes vagy levél) megküldünk elektronikus formában.

Adatbiztonsági intézkedések

Az IWS Solutions Kft. az Ön által megadott személyes adatokat, székhelyén (2040 Budaörs,  Terrapark, Puskás Tivadar út 14.), kinyomtatott dokumentumként irodáiban / irattárában;  elektronikusan az ott található szerveren, illetve a saját hozzáférésű Google Drive-on tárolja és megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védje, többek között  a jogosulatlan hozzáférés ellen.

Az adatkezelések során nem történik adatai alapján automatizált döntéshozatal, profilalkotás.  Személyes adatai védelmének érdekében a papír alapú dokumentumokat elzárva, biztonságos  helyen tároljuk, az elektronikusan tárolt adataihoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező  munkatársak, illetve cégcsoportunk munkatársai férhetnek csak hozzá.

Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai

A tájékoztatáshoz való jog: a személyes adatainak kezeléséről Ön jogosult bármikor megfelelő  tájékoztatást kapni, írásban vagy szóban, amely az Ön megalapozott kérelme alapján történik.

Tájékoztatást kérhet:

– milyen személyes adatait,

– milyen jogalapon,

– milyen adatkezelési cél miatt,

– milyen forrásból,

– mennyi ideig kezeli,

– az IWS Solutions Kft. kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz  biztosított hozzáférést vagy

– kinek továbbította a személyes adatait.

A kérelemre 25 napon belül kell megadni a megfelelő tájékoztatást, az Ön által megadott  elérhetőségre.

A hozzáférés joga: bármikor kérhet visszajelzést azzal kapcsolatosan, hogy adatainak kezelése  folyamatban van-e, milyen jellegű adatait kezelik (ez abban az esetben, ha az adatait nem Ön  közvetlenül adta meg), kiknek, hová fogják azt továbbítani, meddig tárolják, stb., azaz minden,  az Ön személyes adatával kapcsolatos tájékoztatásra, beleértve az automatizált döntéshozatal  tényére, profilalkotásra vonatkozó felvilágosítást is. Kérésére az adatokat másolatban is elkérheti. 

A helyesbítéshez való jog: kérheti a nem pontosan vagy hiányosan rögzített adatainak ésszerű időn  belüli kijavítását, (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy telefonszámát).  Az IWS Solutions Kft. a kérelmét legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott  elérhetőségre értesítést küld.

A törléshez való jog: kérheti, hogy adatait ésszerű határidőn belül töröljék az adatbázisból, ha arra  már nincs szükség abból a célból, amelyhez gyűjtötték, ha visszavonja az adatainak kezelésére  vonatkozó hozzájárulását, tiltakozik adatainak kezelése ellen, vagy ha adatait jogellenesen kezelték.  (Nem töröltetheti a személyes adatait abban az esetben, ha az adatainak kezelésére valamely jogi  kötelezettség miatt van szükség.) Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az IWS  Solutions Kft. az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott  elérhetőségre értesítést küld.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: ha Ön valamilyen okból vitatja, hogy az adatainak  kezelése megfelelő módon történik, addig, ameddig ez nem tisztázódik, korlátozhatja adatainak  használatát.

A panasztételhez való jog: ha az adatainak kezelésével kapcsolatban valamilyen kifogása van,  panaszt tehet az illetékes hatóságnál: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., 

telefon: +36 1 391 1400, www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu

A bírósághoz fordulás joga: ha az adatainak kezelésével kapcsolatos jogai sérülnek, jogosult arra,  hogy bírósághoz forduljon. Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása  szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását  és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek). 

 

  1. Az adatkezelés alapjául szolgáló egyéb jogszabályok


– 2013. évi LXXVII. törvény – A felnőttképzésről (Felnőttképzési tv.) és annak 11/2020-as  végrehajtási rendelete

– 1995. évi CXIX. törvény – A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről (Katv.)

– 2000. évi C. törvény – A számvitelről (Számv. tv.)

– 2001. évi CVIII. törvény – Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint  az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.) – 2008. évi XLVIII. törvény – A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes  korlátairól (Grt.)

Adatkezelésünkről bővebben Adatkezelési Szabályzatunkból és annak mellékleteiből  is tájékozódhat.

Az Adatkezelő hatályos Adatkezelési Szabályzatát és annak mellékleteit honlapján elektronikus  formában közzéteszi, illetve az Adatkezelő székhelyén papír alapon hozzáférhetővé teszi.  Amennyiben a személyes adat jogosultja erre vonatkozó elektronikus vagy papír alapú kérelmet  terjeszt elő, Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatát elektronikus levél mellékleteként megküldi  a személyes adat jogosultja által megadott elektronikus levelezési címre.

Amennyiben Önnek, személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése van,  a fent megjelölt elérhetőségek egyikén fordulhat hozzánk!

Kép1

Ábrahám Tamás
ügyvezető 
IWS Solutions Kft.

Egyedi ajánlatkérés

Ajánlatkérés